Pleidooi voor keurmerk zzp-bemiddelaarsDe kou is even uit de lucht, nu de Belastingdienst de wet DBA tot tenminste 2018 niet handhaaft. Maar de onzekerheid voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs is niet weggenomen. Voor de NBBU des te meer reden om te pleiten voor aansluiting bij het nieuwe keurmerk voor zzp -bemiddelaars.

 
 

De uitgestelde handhaving van de wet DBA, onder andere bedoeld om ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan, leidt ertoe dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 2018 geen risico lopen op een naheffing voor de loonbelasting of sociale premies. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de knelpunten kunnen worden opgelost, zodat de wet beter past bij de praktijk.
Hoewel er een zucht van verlichting door de markt ging, leidt de opschorting niet automatisch tot de zekerheid waar alle betrokken partijen naar snakken. ‘Evident kwaadwillenden’ worden volgens verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aangepakt. Alweer een kwestie van interpretatie. Hoe die uitvalt, is afwachten.

‘Keurmerk schept helderheid en werkt ordenend’
Piet Meij
De angst voor boetes en naheffingen deed opdrachtgevers de afgelopen tijd massaal afzien van het inhuren van zzp’ers. Veel zzp’ers raakten hun opdrachten en daarmee hun werk kwijt.
Het pleidooi voor certificering van zzp-bemiddelaars is met het bevriezen van de wet DBA niet van de baan, zegt Piet Meij, hoofd Economische Zaken van de NBBU. Er is eerder reden om extra gas te geven. Gecertificeerde intermediairs kunnen zich met ‘goedwillendheid’ en vooral deskundigheid onderscheiden bij hun klanten. Van diverse kanten wordt niet uitgesloten dat de wet DBA na de verkiezingen een zachte dood sterft.
“In afwachting van de ontwikkelingen kunnen gecertificeerde bemiddelaars nu al aantonen dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben”, zegt Meij. “Een keurmerk schept helderheid voor alle betrokken partijen en heeft een ordenende werking. Zowel opdrachtgever als zelfstandige weet dat hij met een betrouwbaar en professioneel bureau in zee gaat.”
De ontwikkeling van het keurmerk heeft een langere historie dan de wet DBA. “Veel leden houden zich naast uitzenden bezig met andere vormen van flex. Het bestuur van de NBBU vindt het wenselijk dat de dienstverlening van de branchevereniging zich blijft aansluiten bij de activiteiten van de leden. We ontwikkelen ons van een branchevereniging voor de uitzendbranche naar een belangenbehartiger voor ondernemers in multidisciplinaire flex”, licht Meij toe. “De certificering voor zzp-bemiddelaars past in dat streven naar verbreding.”

 
 

Tussenkomst versus bemiddeling

Op elke markt die nog niet uitgekristalliseerd is, heerst voor betrokkenen onwetendheid rond de spelregels. Zo ook bij zzp-bemiddeling, merkte de NBBU. “Veel ondernemingen beseffen niet dat de rol van intermediair twee varianten kent: een tussenkomstmodel en een bemiddelingsmodel”, weet Meij. “Bij tussenkomst sluit de intermediair een overeenkomst van opdracht af. Hij is daarmee de opdrachtgever van de zzp’er. Bij bemiddeling gaat de zzp’er de overeenkomst rechtstreeks aan met de werkelijke opdrachtgever. De bemiddelaar is hierbij geen contractpartij. Wel kan de bemiddelaar bijvoorbeeld nog afspraken hebben gemaakt over contractbeheer en facturatie namens de zzp’er. In de praktijk kennen niet alle flexondernemingen de verschillen. Zij gebruiken de vormen soms door elkaar. Ook zijn er zelfs nog bedrijven die zzp’ers uitzendcontracten aanbieden.”


 
Menno Limm

‘Keurmerk versterkt ons imago van degelijk bedrijf’


Menno Limm, commercieel directeur van Connect ZZP Service, is blij dat zijn
bedrijf met het onlangs behaalde certificaat bij de voorhoede van Nederlandse
zzp-bemiddelaars hoort.

“Er heerst rond zzp’ers veel onduidelijkheid, met daaromheen verhalen van ondeugdelijkheid. Onterecht. Wij en veel collega’s hebben onze zaakjes prima op orde. De NBBU-certificering versterkt ons imago van een degelijk bedrijf met een kwalitatief goede dienstverlening. Je laat niet voor niks een inspecteur in je keuken kijken. Wij zijn er heel blij mee dat de NBBU zich op deze manier opstelt ten aanzien van zzp-bemiddelaars en via het keurmerk te kennen geeft dat opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken. De wet DBA mag dan voorlopig van tafel zijn, de huiver om zzp’ers in te zetten is er nog steeds.”

Connect heeft ook een uitzendbureau. Limm is van mening dat, nog even los van de juridisch-administratieve inrichting, zzp’ers sowieso niet onder de vleugels van het uitzendbureau horen. “Bij ons zijn het niet alleen gescheiden entiteiten, het gaat ook om een andere manier van omgaan met elkaar. Een uitzendkracht komt voor een baan en overlegt zijn cv, een zzp’er wil praten met een ondernemer. Dat beseffen wij en we hebben onze dienstverlening daarop aangepast. We geven professioneel advies, regelen de administratie en bemiddelen naar nieuwe opdrachten.”

 
 

Voor beide genoemde intermediairsvormen heeft de NBBU een modelovereenkomst ontwikkeld. Bij werken via het tussenkomstmodel kan het keurmerk van Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) behaald worden. Voor het bemiddelingsmodel ontbrak een certificering. ”We vinden het belangrijk dat ook dienstverlening op basis van een bemiddelingsmodel voldoet aan kwaliteitseisen”, zegt Meij. “Om die reden zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een eigen keurmerk. Eerst via een pilot waaraan zes intermediairs deelnamen uit de branches zorg, bouw en techniek. Daar waren drie certificerende instellingen bij betrokken.”
Het is de bedoeling dat de certificering uiteindelijk de vorm krijgt van een zelfstandig keurmerk, dat wordt toegekend na inspectie door een geaccrediteerde controle-instelling. Hierbij wordt onder meer het op orde hebben van de (financiële) administratie beoordeeld, de transparantie van de dienstverlening en het gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.

Zinvolle discussie

Olympus Bouw nam deel aan de pilot en is inmiddels gecertificeerd. Volgens Robert Huigen, directeur van deze bemiddelingsorganisatie voor zelfstandige timmerlieden, schilders, onderhoudsvaklieden en metselaars, leidt een keurmerk tot verhoging van kwaliteit en tot professionalisering. “Die slag is al achter de rug met betrekking tot uitzenden. Nu is het tijd dat ook bemiddelaars niet zomaar wat doen, maar precies weten waar ze mee bezig zijn.”
De maatschappelijke commotie rond de wet DBA heeft volgens Huigen de zaken op scherp gezet. De discussie was om die reden in zijn ogen toch zinvol. “Het besef dat het op grond van een paar kleine puntjes mis kan gaan bij de beoordeling van de arbeidsverhouding, heeft breed tot het inzicht geleid dat méér nodig is dan oppervlakkige kennis. Zzp-bemiddeling is een specialisme. Zo’n proces van certificering doorlopen vergroot de kennis.”

‘Proces van certificeren vergroot kennis’
Robert Huigen

“Zeker bij ondernemingen die zowel uitzenden als bemiddelen, telt hoe ze georganiseerd zijn”, zegt Piet Meij. “Vooral op het punt van de administratie, maar ook met betrekking tot de geldstromen. De NBBU is voorstander van het administratief goed scheiden van verschillende bedrijfsactiviteiten.”
Het Olympus van Robert Huigen maakt uitsluitend gebruik van het bemiddelingsmodel, met rechtstreekse contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “In de bouw, waar vrijwel altijd sprake is van aanneming van werk en fysieke arbeid is dat naar mijn idee de zuiverste vorm”, vindt hij. “Op het moment dat ik als intermediair werk op basis van tussenkomst, neem ik deel aan het aannemen van het werk zélf. Daar heeft een intermediair in de regel onvoldoende verstand van.”
Op de vraag wat nog de meerwaarde is van een intermediair als er een contract ligt tussen opdrachtgever en zelfstandige, zegt Huigen: “Als het goed is heeft de intermediair specifieke kennis van het verbintenissenrecht. Hij levert een blauwdruk aan op grond waarvan partijen hun afspraken contract-technisch vlot kunnen formaliseren. Bovendien heeft de intermediair een uitgebreid netwerk. De zelfstandige kan snel aan de slag en de opdrachtgever hoeft niet te zoeken.”


 
 

Schenkkring mogelijk interessant

voor zzp-bemiddelaars


De NBBU onderzoekt welke vormen van dienstverlening aansluiten bij bemiddeling van zelfstandige professionals. Daarbij kwam ook de mogelijkheid van ‘schenkkringen’ ter sprake.

Via een schenkkring kunnen zzp’ers tegen aanvaardbare kosten risico’s van arbeidsongeschiktheid afdekken en continuïteit in hun eenmansonderneming brengen. Sociaal ondernemer en ondernemerscoach Hubert Lut, betrokken bij SmartFund en Smart Deposit, vertelt wat zelfstandige flexkrachten, maar ook intermediairs en opdrachtgevers daarbij te winnen hebben.

Geen broodfonds
“Een schenkkring is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar een gezamenlijk fonds voor ondernemers, met andere ondernemers. Ik gebruik bij voorkeur het woord schenkkring en niet ‘broodfonds’, dat andere associaties oproept. Broodfondsen zijn meestal ideëel en leggen veel nadruk op waarden als sociale interactie, onderling vertrouwen en solidariteit. De grens ligt bij 50 deelnemers, omdat anders het persoonlijke element verloren gaat. Dat aspect van vertrouwen speelt bij door ons begeleide schenkkringen ook, maar die hebben een zakelijk karakter. We willen dat zoveel mogelijk ondernemers eraan kunnen deelnemen. Het is niet nodig dat er een hele vereniging wordt opgetuigd, met bijeenkomsten en vergaderingen. Transacties verlopen via internet en een elektronische portemonnee.

Belasting vrij schenken
Elke deelnemer aan een schenkkring reserveert maandelijks een klein bedrag op een eigen, aparte rekening. Opgeteld vormen ze het fonds. Bij ziekte van één van de leden, schenken de anderen belastingvrij een klein bedrag aan de arbeidsongeschikte collega. Dit gedurende een gelimiteerde periode, meestal maximaal twee jaar. Stapt een deelnemer eruit, dan neemt hij zijn saldo mee. Het systeem werkt en is goedkoper dan andere, soms complexe financiële producten, waarvan de maandelijkse premie bijvoorbeeld voor iemand in de bouw zomaar €650,- kan bedragen! 

Bestaande communities
De dienstverlening via schenkkringen blijkt goed aan te sluiten op bestaande communities, zoals ondernemers- en brancheverenigingen. Voor intermediairs kunnen schenkkringen een interessante aanvulling vormen op de dienstverlening. Zij hebben een basis van potentieel geïnteresseerden: de zzp’ers. Onderling hebben die professionals ook een verbinding: de branche waarin ze werken, vergelijkbare inkomsten en beroepsrisico’s.

Binding vergroten
De schenkkring is van de leden en de intermediair kan zelf bepalen of hij bijvoorbeeld de ledenadministratie wil faciliteren of uitbesteedt. Omdat de schenkkring exclusief is voor de mensen die hij bemiddelt, plukt de bemiddelaar er indirect de vruchten van. Hij kan iets extra’s bieden en dat vergroot de binding. En natuurlijk is de continuïteit van de zzp’er een gedeeld belang. Dat geldt ook voor de opdrachtgevers, die erop kunnen rekenen dat een klus wordt afgemaakt. Indien nodig kan de zzp’er van de uitkering een vervanger betalen.”

 
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *