Speerpunten van onze leden: Wet DBA, WWZ en loondoorbetalingsverplichting


Drie NBBU-leden bekeken de analyse die wij maakten van de verschillende
verkiezingsprogramma’s. Ze pikten er op ons verzoek uit wat hen opviel of waar een nieuw kabinet
naar hun mening mee aan de slag moet.

Elwin Spoel

‘Huidige Wet Werk en Zekerheid contraproductief’


Elwin Spoel, directeur van Certus Groep, bemiddelt vooral overheidsprofessionals voor lagere overheden

‘Een aantal wettelijke en maatschappelijke veranderingen heeft veel invloed op de gemeentelijke werkvloer. Gemeenten hebben er veel wettelijke taken bij gekregen, maar hebben als gevolg van bezuinigingen meestal geen formatieplaatsen om mensen aan te nemen. Zij werken daarom veel met zelfstandigen en detacheringskrachten. Het komt regelmatig voor dat zij na twee jaarcontracten met deze medewerkers verder willen, maar dat botst dan met de Wet Werk en Zekerheid. Dit vaak ook tot grote teleurstelling van deze gemotiveerde krachten. Ik hoop dat het nieuwe kabinet inziet dat de huidige wet contraproductief uitpakt en meer of een langere periode tijdelijke contracten toestaat.
Verder hoop ik dat een nieuw kabinet de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar bij ziekte verkort, en ook opnieuw kijkt naar het ontslagrecht. Onder het regime van de WWZ zijn voor werkgevers de risico’s van een vast dienstverband te groot. Als je wilt bereiken dat meer mensen een vaste baan krijgen, zorg dan dat de regelgeving redelijk is en dat werkgevers bij probleemgevallen ondersteund worden. En dat ze makkelijker en zonder al te veel financiële pijn afscheid kunnen nemen van medewerkers. Dat vergroot de bereidheid om mensen aan te nemen.
Hoog op mijn lijstje staat verder de wet DBA. Deze is overhaast tot stand gekomen en heeft geleid tot grote onrust in de markt. Ik zou zeggen: begin met een duidelijke formulering van wat een ondernemer is en wat niet. De VAR zie ik niet terugkeren en naar mijn idee zou dat ook geen goede zaak zijn. Niet te controleren, en er werd misbruik van gemaakt. Maar met wat er nu ligt, kunnen te veel zelfstandigen niet uit de voeten. Hoe vaak ik niet gehoord heb dat mensen geen goedgekeurde modelovereenkomst vinden, die bij hun werkelijkheid past. Mijn advies aan het kabinet: praat met ondernemers, zorg voor draagvlak, en kom dan met een nieuwe of aangepaste wet.’

 
Anne Meint Bouma

‘Loonbetalingsverplichting bij ziekte moet redelijker’


Anne Meint Bouma, directeur van Flexbrain/Brainnet

“Wij helpen grote organisaties bij het inrichten en beheren van hun flexibele schil, dus bijna alle thema’s die tijdens deze verkiezingen betrekking hebben op de arbeidsmarkt zijn voor ons van belang. In mijn top 3 van onderwerpen waar een nieuw kabinet mee aan de gang moet, staat de loonbetalingsverplichting bij ziekte bovenaan. Ik ben voorstander van een goed vangnet voor zieke medewerkers, maar pleit voor meer redelijkheid. Twee jaar doorbetalen is echt te lang, in vergelijking met omringende landen.
Op twee staat voor mij de steeds groter wordende kloof tussen vast en flex. De Wet Werk en Zekerheid stelt dat een werkgever een werknemer voor maximaal twee jaar een tijdelijk contract mag aanbieden. Een payroll- of uitzendconstructie is voor 5,5 jaar mogelijk. Om die reden kiezen werkgevers steeds vaker voor een payroll- of uitzendconstructie. Volgens mij moeten we het verschil tussen vaste en tijdelijke contracten kleiner maken en de risico’s van werkgeverschap verkleinen zodat werkgevers eerder iemand een vaste dienstbetrekking aanbieden.
Punt drie op de agenda moet volgens mij de wet DBA zijn. Inmiddels weten we dat, alle goede bedoelingen ten spijt, deze wet averechts uitpakt. Veel zzp’ers zitten thuis zonder opdrachten. De oplossing begint naar mijn idee met het helder definiëren van het begrip zzp’er. Geef zzp’ers een plek, door hun positie te verankeren in ons wetboek. Pas daarna kun je een instrument voor handhaving en eventueel bescherming ontwikkelen. In de partijprogramma’s versmalt de discussie zich tot zaken als fiscaliteiten en het al of niet verplicht stellen van verzekeringen voor pensioen of arbeidsongeschiktheid. Een goede definitie van wie zelfstandig is en wie niet, heb ik niet aangetroffen. Begin daarmee, zou ik zeggen.”

 
Marcel Karsing

‘Meer aandacht voor specifieke doelgroepen’


Marcel Karssing van Werkprofs, specialist in het leveren van schilders en vaklieden voor de bouw, techniek, metaal en industrie 

“Wat mij opviel in de partijprogramma’s is dat sommige partijen, CDA en VVD bijvoorbeeld, de zelfstandigenaftrek koppelen aan voorwaarden, bijvoorbeeld een verzekering bij arbeidsongeschiktheid of de verplichting tot het opbouwen van een pensioen. Een goed idee, want ik zie voor de toekomst een groot probleem opdoemen. Er is een flinke groep mensen die weinig tot niets afdraagt of opzij legt, en die op zeker moment op de koffie komt. Dat is niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk probleem.
De VVD wil cao’s niet meer algemeen verbindend verklaren, zodat de cao-afspraken in een bedrijfstak niet aan alle werkgevers in de sector kunnen worden opgelegd. Een goed punt, cao’s zijn naar mijn idee een achterhaald verhaal. Individueel afspraken maken past meer bij de tijdgeest en is democratischer dan dat het er nu aan toegaat.
Waar ik bij het uitbrengen van mijn stem ook op let, is de aandacht die partijen hebben voor specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt, met name senioren. Werklozen boven een bepaalde leeftijd komen in de beroepsgroepen waar Werkprofs voor bemiddelt, pas aan het werk als er geen andere meer kandidaten zijn. Ik snap dat, ze zijn blessuregevoeliger en minder snel dan iemand van 25. Met een doelgroepverklaring krijg je als werkgever premiekorting, een prima regeling. Maar spijtig genoeg geldt die pas vanaf het moment dat betrokkene 56 jaar is, terwijl tot 2015 nog 50 jaar als ondergrens gold. Een gemiste kans, want de groep tussen 50 en 55 is in deze economie absoluut te bemiddelen. Het betreft vaak welwillende mensen, met ook nog eens een schat aan ervaring. Een no risk polis voor werkgevers die ouderen in dienst nemen, is ook een goede zaak. Zodra de rem er weer een beetje op gaat, komt deze groep als eerste in de problemen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *