Tweede Kamerverkiezingen 2017: tien partijen langs de meetlat


Werk & ZekerheidWie vindt wat over thema’s als flex versus vast,
doelgroepenbeleid en sociale zekerheid? Wij analyseerden de verkiezingsprogramma’s van tien* politieke partijen.

 
 

*De NBBU heeft zich in deze analyse beperkt tot programma’s van partijen die de afgelopen periode duidelijke standpunten hebben ingenomen over de arbeidsmarkt en die volgens opiniepeilingen kans maken op minimaal twee zetels in de Tweede Kamer. Daarom ontbreken sommige partijen in dit overzicht. Verder hebben we vooral gelet op aspecten die voor intermediairs van belang zijn of kansen bieden.

 

Basis RGB

flexwerken

Flexwerk

 • Vast contract wordt aantrekkelijker, flexibel contract zekerder
 • Meer tijdelijke contracten achtereen toestaan, langere maximale duur tijdelijk contract
 • Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers die zich willen verzekeren

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Cao’s niet algemeen verbindend verklaren; ruimte om individueel afspraken te maken over contract
 • Opzeggen contract eenvoudiger en minder duur
 • Sectorale ontwikkelfondsen omzetten in nationaal scholingsfonds

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Belastingverlaging voor alle werkenden
 • Hogere WW in eerste drie maanden, kortere uitkeringsduur
 • Gedeeltelijk behoud van uitkering bij parttime werk
 • Scholingsinspanning in cao als criterium voor loonsverhoging
 • Loondoorbetaling bij ziekte maximaal één jaar voor bedrijven tot 25 werknemers; tweede jaar collectieve voorziening
 • Minder administratieve lasten bij ziekte (minder verplichte rapportages)
 • Geen loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen
 • Pensioenpremie vast percentage van salaris

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Belastingvoordelen bij in dienst nemen arbeidsongeschikten
 • Meer toetsmomenten op arbeidsmogelijkheden
 • No-riskpolis of belastingvoordelen voor werkgevers die ouderen in dienst nemen
 • Meer tijd voor oudere werkzoekenden om te starten met gedeeltelijk behoud van uitkering

logo-d66-1024x593

flexwerken

Flexwerk

Zzp’ers faciliteren om zelf pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering te regelen

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Vast contract wordt de norm
 • Meer mogelijkheden voor scholing met uitkering

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers beperken tot één jaar, tweede jaar bekostigen uit collectieve voorziening
 • Lagere werkgeverslasten voor laagbetaalde arbeid door lagere WW-premie,
 • Individuele i.p.v. collectieve pensioenen
 • Geen vaste AOW-leeftijd
 • Loonstijging in cao’s koppelen aan prestatie
 • Ontslagrecht versoepelen
 • Transitievergoeding ook verplicht bij kortdurend contract, uitsluitend t.b.v. nieuwe baan
 • Naast zelfstandigenaftrek ook werknemersaftrek
 • Sectorfondsen omvormen tot individuele scholingsbudgetten

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Aantrekkelijker maken om ouderen en arbeidsbeperkten in dienst te nemen
 • Loonkostensubsidies
 • Quotumwet in werking als banenafspraak niet wordt gehaald
 • Vluchtelingen krijgen direct taalles en aan het werk

cda-logo

flexwerken

Flexwerk

 • Flexibilisering arbeidsmarkt halt toeroepen
 • Verschil in sociale zekerheid tussen vaste, flexibele contracten en zzp’ers verkleinen
 • Meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten
 • Alleen zelfstandigenaftrek voor zzp’ers die eigen pensioen regelen

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Werkgevers stimuleren meer mensen in vaste dient te nemen
 • Individuele scholingsbudgetten, individueel leerrecht voor alle mensen in beroepsgeschikte leeftijd
 • Verdringing door goedkopere arbeidskrachten uit andere EU-lidstaten tegengaan
 • Hervorming ontslagrecht deels terugdraaien; gemakkelijker ontslag via kantonrechter, om vast contract aantrekkelijker te maken

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Vlaktaks met twee tarieven; een voor lage en een voor hogere inkomens
 • Kortere verplichte loondoorbetaling bij ziekte door werkgever. Bij langere ziekteperiode private regeling met publieke waarborgen
 • Eén basisverzekering bij arbeidsongeschiktheid voor álle werkenden, dus ook flexwerkers en zzp’ers

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Meer arbeidsbeperkten aan de slag in ruil voor lagere werkgeverslasten
 • Huidige regelingen voor werkgevers die arbeidsgehandicapten inzetten versterken en versimpelen
 • Meer loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten
 • Quotumregeling arbeidsgehandicapten schrappen

_logosgp

flexwerken

Flexwerk

 • Meer opeenvolgende contracten mogelijk
 • Ruimere mogelijkheden voor langdurige contracten
 • Geen verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Vóór algemeen verbindend verklaren cao
 • Ontslagvergoeding beperken
 • Meer ruimte voor rechter bij toekennen ontslagvergoeding
 • Geen hoger beroep in ontslagzaken
 • Zelfde loon voor arbeidsmigranten als voor Nederlanders

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Keuzevrijheid in pensioenstelsel
 • Persoonlijke pensioenpot

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Geen quotum voor arbeidsgehandicapten
 • Niet bezuinigen op maatregelen om arbeidsbeperkten aan het werk te helpen

logo_50plus

flexwerken

Flexwerk

Geen specifiek standpunt

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

Volwassenenonderwijs direct en gratis beschikbaar voor WW’ers

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Geen nadelige wijzigingen in belastingstelsel voor AOW-gerechtigden
 • Werkgeverslasten 45-plussers omlaag
 • Minimumloon en uitkeringen indexeren
 • AOW-leeftijd 65 jaar
 • Maximaal acht weken loondoorbetaling bij ziekte van 45-plusser door werkgever, daarna uit collectieve voorziening

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

Werkgevers stimuleren om ouderen in dienst te nemen

 

_logo_pvda2

flexwerken

Flexwerk

 • Vast contract stimuleren via belastingen (werknemerskorting)
 • WW-premie voor werkgevers afhankelijk van contractvorm
 • Flexwerkers en werknemers in vaste dienst gelijk behandelen

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Gelijke beloning man-vrouw wettelijk vastleggen
 • Transitievergoeding na eerste werkdag opbouwen
 • Investeren in (bij)scholing van werknemers
 • Investeren in 100.000 nieuwe banen in publieke sector
 • Sector-overstijgende opleidingsfondsen
 • Kostenvoordeel arbeidsmigranten verdwijnt

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Minimumloon omhoog
 • Minimumloon voor zzp’ers
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Loonkostensubsidies voor lage lonen en oudere werknemers uitbreiden
 • Quotumwet in werking als banenafspraak niet wordt gehaald
 • Loondoorbetaling bij ziekte door kleine werkgever één jaar

logosp2

flexwerken

Flexwerk

WW-premie voor vast werk lager,
voor flexibel werk hoger

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Rem op arbeids(im)migratie
 • Ontslagvergoeding verdubbelen, na één maand in werking
 • Sociaal akkoord vakbonden en werkgevers om ‘loonachterstand’ werknemers in te halen
 • Meer banen in zorg, onderwijs en openbaar vervoer

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Hogere belasting voor hoge inkomens, lagere tarieven voor middeninkomens en lagere inkomens
 • Minimumloon, AOW-uitkering, sociale uitkeringen en sociaal minimum omhoog.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
 • AOW-leeftijd terug naar 65 jaar

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Sociale werkvoorziening weer open voor nieuwe instroom
 • Gemeenten zetten sociale leerwerkbedrijven op
 • Herkeuring Wajongers afgeschaft
 • Extra inspanning om statushouders aan het werk te helpen

_christenunie

flexwerken

Flexwerk

 • Opeenvolgende flexibele contracten met oplopende duur
 • Meer zekerheid voor flexwerkers om kloof met vaste baan te verkleinen
 • Deeltijd zzp-schap mogelijk maken (verdwijnen urencriterium)

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

Scholingsbeurs voor werkenden met beroepsopleiding

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Belastingverlaging voor alle werkenden
 • Verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Leerrechten voor oudere werknemers
 • Meer leer-werktrajecten voor kwetsbare groepen
 • Hogere vergoeding voor werkgevers die werknemers met arbeidshandicap inzetten

logogroenlinks

flexwerken

Flexwerk

 • Meer zekerheden voor flexwerkers en zzp’ers
 • Tweede meerjarig contract mogelijk maken
 • Meer inspraak voor flexwerkers, onder meer via OR-lidmaatschap

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Individueel scholingsbudget voor alle werknemers
 • Gratis kinderopvang

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens omlaag, voor hoge inkomens omhoog
 • Loongolf via loonakkoord met vakbonden en werkgevers
 • Lagere werkgeverslasten
 • Collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers
 • Verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers
 • Gemakkelijke pensioenopbouw voor zelfstandigen

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Quotumwet voor arbeidsbeperkten handhaven
 • Collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers
 • Sociale werkvoorziening behouden
 • Meer beschutte werkplekken, met gemeentelijk budget

logo_pvdd

flexwerken

Flexwerk

 • DBA/modelovereenkomst vervalt zo snel mogelijk, er komt een nieuwe, simpele, fraudebestendige VAR. Hierdoor krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid
 • Zzp’ers krijgen toegang tot collectieve arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
 • Parttime zzp’er-schap makkelijker maken; urencriterium vervangen door progressief winstboxenstelsel

arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt algemeen

 • Kortere werkweek om arbeid en zorgtaken te kunnen verdelen
 • AOW op 65 jaar (na 40 jaar werken); keuzemogelijkheid voor lagere AOW-leeftijd
 • Ontslagvergoeding koppelen aan aantal gewerkte jaren, model kantonrechterformule
 • Scholing werkenden faciliteren door overheid, bij- en herscholing stimuleren, o.a. door aanbieden stageplaatsen en bevorderen volwasseneneducatie

inkomen

Inkomen, belasting, sociale zekerheid

 • Belasting op arbeid omlaag
 • Parttime werken naast uitkering makkelijker maken
 • Meer keuzevrijheid voor werknemers bij pensioenopbouw

doelgroepen

Doelgroepenbeleid

 • Sociale werkvoorziening blijft bestaan
 • Werkgelegenheidsprojecten voor jongeren in zorg en biologische landbouw
 • Wajong blijft bestaan, gericht op zinvolle dagbesteding en doorgroeimogelijkheden naar betaald werk
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *