9 vragen over inhoudingen op het WML


Per 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen op het voor de werknemer
geldende wettelijk minimumloon. Op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is er onder
voorwaarden een mogelijkheid om kosten voor huisvesting en zorgverzekering
in te houden op het wettelijk minimumloon (WML).


Q
Wat is een inhouding?
A
Bij inhouding gaat het om bestedingen van de werknemer. Een werknemer mag zijn loon vrij besteden. Elk beding waarbij de werkgever het recht krijgt enig bedrag van het loon in te houden is nietig. De werknemer mag aan de werkgever wel een schriftelijke machtiging geven om zijn loon op een bepaalde manier te besteden, waarbij de werkgever dan namens hem via inhouding op het loon een betaling verricht.

Huisvestingskosten

Q
Wat moet ik met de werknemer afspreken?
A
De werknemer moet de werkgever schriftelijk volmachten om in zijn naam uit het uit te betalen loon betalingen te verrichten.

Q
Hoeveel mag worden ingehouden op het WML?
A
Op het voor de werknemer van toepassing zijnde WML mag een maximumpercentage van 25% van het WML worden ingehouden.

Q
Mag ik meer dan 25% van het WML inhouden voor huisvestingskosten?
A
Het dient te gaan om de werkelijke kosten voor de huisvesting (zie ook art. 36 C lid 2 van de NBBU-cao voor uitzendkrachten). Zodra deze hoger zijn dan 25% van het voor de werknemer geldende WML kan de werknemer de werkgever volmachten ook het deel boven het WML in te houden op het loon. Voorbeeld: een werknemer verdient €1750,- per maand, het WML is €1537,20. De werknemer heeft een huur van €500,-. In dit geval is 25% van het WML (€384,30) niet voldoende om de volledige huur te betalen. De werknemer kan de werkgever volmachten het resterende deel (€115,70) uit het deel boven WML te betalen.

Q
Mag altijd worden uitgegaan van het fulltime WML?
A
Nee, u dient uit te gaan van het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Zodra een werknemer bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, is dat het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon.

Q
Moet er een huurovereenkomst aan ten grondslag liggen?
A
Ja, zodra de werkgever ook de verhuurder is, komen werkgever en werknemer separaat van de arbeidsovereenkomst een huurovereenkomst overeen. Indien een derde de verhuurder is, moet de werkgever een afschrift van de huurovereenkomst in zijn bezit hebben en deze bij een eventuele inspectie op verzoek kunnen tonen.

Zorgverzekering

Q
Welk deel van de premie mag worden ingehouden?
A
De gemiddelde nominale premie die de verzekerde in een bepaald jaar voor een zorgverzekering moet betalen, mag maximaal worden ingehouden op het WML. Jaarlijks, voor 1 november, stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gemiddelde nominale premie vast.

Q
Mag de premie ter afdekking van het verplicht eigen risico worden ingehouden?
A
Dat is mogelijk, zolang de premies voor de verzekeringen samen (inclusief zorgverzekeringspremie) niet meer bedragen dan de gemiddelde nominale premie.

Q
Mag ik altijd de gemiddelde nominale premie inhouden?
A
Nee, de werkgever mag alleen de daadwerkelijke premie inhouden. Als de nominale premie van een werknemer lager is dan de gemiddelde nominale premie mag de voor die werknemer geldende nominale premie worden ingehouden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *