‘Ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen in hun ondernemerschap’


De infographic hierboven toont in vogelvlucht op welke manieren de NBBU actief is voor zijn leden. Voorzitter Brigitte van der Burg en directeur Marco Bastian lichten de hoofdpunten nader toe.Servicedesk

Marco: “De NBBU is een echte werkgeversvereniging. Zoals je in bovenstaande infographic ziet, staan we onze leden op veel vlakken bij in hun ondernemerschap. Met name onze Servicedesk is een echte ondersteuning voor leden.”
Brigitte: “Uit ledentevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze leden de Servicedesk zeer waarderen. Daarom zetten we daar ook zwaar op in. Hoogopgeleide medewerkers helpen leden onder meer met vragen over wet- en regelgeving.”
Marco: “Zeker gezien de complexiteit van regelgeving is dit een belangrijke dienst. Onze juristen zijn heel goed toegerust om te helpen met dagelijkse problemen en in het bieden van eerstelijnshulp. Je ziet wet- en regelgeving complexer worden. We zitten op zo’n twintigduizend vragen per jaar en zijn bezig de Servicedesk uit te breiden om een verdiepingsslag te maken, de complexiteit van wet- en regelgeving te blijven verwoorden en de juiste ondersteuning te blijven leveren.”
ledenvoordeel_icon


Ledenvoordeel

Marco: “We hebben daarnaast veel andere ledenvoordelen, zoals workshops en trainingen. Daarin kun je voor een lage bijdrage veel kennis opdoen. Leden kunnen verder mooie besparingen behalen op producten en diensten, waaronder verzekeringen, software of de inkoop van kantoorbenodigdheden. Het lidmaatschap levert op deze punten erg veel op, zowel in voordeel als in kennis.”


‘Als je serieus aan belangenbehartiging doet, moet je de zaken die je naar voren brengt kunnen onderbouwen. Niet zomaar wat roepen’


cao_icon

Cao

Brigitte: “We houden in onze cao rekening met de wens van het mkb om ingewikkelde regels zoveel mogelijk te vermijden en administratieve lasten te verminderen.”
Marco: “Momenteel bekijken we met de ABU of harmonisering van de cao’s haalbaar is. Onze cao’s groeien dichter naar elkaar toe, maar we willen ze zo helder en duidelijk mogelijk houden.”
Brigitte: “Van onze leden heeft 95% ingestemd met gelijkluidende cao’s. Belangrijk blijft wel dat we als NBBU ons eigen domein behouden.”
Marco: “Gelijkluidende cao’s zorgen voor een gelijk speelveld voor onze leden, maar het grote verschil voor intermediairs zit hem in het type vereniging dat wij zijn. Wij zijn echt een vereniging voor mkb’ers en ondernemers en ondersteunen hen als gezegd zoveel mogelijk in hun ondernemerschap.”
belangen-behartigen_icon

Belangenbehartiging

Brigitte: “Als je serieus aan belangenbehartiging doet, moet je de zaken die je naar voren brengt kunnen onderbouwen. Niet zomaar wat roepen. Veel van onze dossiers en onze standpunten zijn bekend bij de relevante departementen, maar we willen ons geluid nog meer laten horen en investeren in nog meer relaties in Den Haag. Op die manier breiden we onze invloed steeds verder uit. Daarnaast is het belangrijk het negatieve frame van flex om te buigen in een positief geluid.”
Marco: “We hadden al een goed bereik in de Tweede Kamer, maar we willen nog meer mensen bereiken. We weten dan nog sneller waar bedreigingen liggen en kunnen daar sneller op acteren. De komst van Brigitte helpt hierbij.”
Brigitte: “Nog een manier om meer invloed te krijgen, is een rechtstreekse lobby in Brussel. Door te lobbyen via parlementen en een meerderheid van landen achter je te krijgen, kunnen we alerter zijn op terreinen waar Europa zich mee wil bemoeien.”


‘Het NBBU-lidmaatschap levert veel op, zowel in voordeel als in kennis’


duurzame-inzetbaarheid_icon

Duurzame inzetbaarheid

Marco: “Het project Duurzame Inzetbaarheid is een belangrijke pijler om onder andere mensen die flexwerken weerbaarder te maken. Flexwerkers beter opleiden, beter trainen en beter inzetbaar maken – duurzamer maken – daar gaat het om. Hiermee geven we een belangrijk signaal af, namelijk dat flexwerkers ertoe doen! Vorig jaar liep er al een traject voor 27 leden, nu is er ruimte voor 40 leden. Deze keer is het project nog meer geënt op de flexkracht. Er is bovendien meer uitwisseling tussen leden, dus we verwachten dat partijen meer van elkaar leren en elkaar beter weten te vinden om samen te werken. Deelnemende leden krijgen een adviseur die hen bij dit proces ondersteunt.”
Brigitte: “Als mensen weerbaarder zijn op de arbeidsmarkt kunnen ze, als het nodig is, makkelijker van werk naar werk gaan. Onze leden kunnen hen dan beter en vaker inzetten. Als intermediair wil je onderscheidend zijn en dus goede flexkrachten hebben. Dat proberen we voor hen via dit soort programma’s te faciliteren.”
Marco: “Langzaam maar zeker zie je dat ondernemers mensen willen ontwikkelen. De vrees dat je ze voor de concurrent opleidt, verdwijnt. Door mensen vaardigheden aan te leren, maak en houd je ze geschikt, zeker in tijden van schaarste. Je boeit en bindt ze.”
Brigitte: “Een andere uitdaging is de vraag hoe je werknemers aan het leren krijgt. Een leuk initiatief waarover ik heb gehoord is dat je mensen niet zozeer naar de schoolbanken stuurt, maar op een natuurlijke manier opleidt. Denk aan e-learning of games, die leren heel makkelijk maken. Je kunt daarmee ook makkelijker aansluiten op de behoefte. Uiteindelijk blijft dit project niet beperkt tot de 40 deelnemende leden. De kennis en ervaring die we opdoen, delen we weer via bijeenkomsten met andere leden, zodat zij die kunnen toepassen.”
arbeidsmarkt-van-morgen_icon

Arbeidsmarkt van Morgen


Marco:
“De Arbeidsmarkt van Morgen is een project om samen met stakeholders onafhankelijk tot nieuwe ideeën te komen. We staan open voor dialoog en die moet iedereen iets kunnen brengen. De Arbeidsmarkt van Morgen heeft de positie van de NBBU verstevigd als belangenbehartiger die openstaat voor alternatieve oplossingen. De keuze voor samenwerking met universiteiten als Nyenrode en Tilburg is een bewuste. Hierdoor hebben we veel meer toegang gekregen tot objectieve wetenschappelijke kennis en denkbeelden. Daarmee kunnen we dus nog genuanceerder en beter beslagen ten ijs naar het Haagse trekken. En dus beter ingangen creëren. Al die kennis delen we bovendien met onze leden.”
Brigitte: “De Arbeidsmarkt van Morgen is een heel mooi project. Ook voor leden is het belangrijk vanuit een andere hoek te zien wat er op hen afkomt. Dat prikkelt tot nadenken over je eigen business. Bijkomend voordeel is dat er belangrijke en interessante stakeholders worden uitgenodigd op deze evenementen. Dat is natuurlijk interessant voor hun netwerk.”
Marco: “De Arbeidsmarkt van Morgen brengt de vereniging, leden en stakeholders veel nieuwe inzichten en is daarnaast een visitekaartje van de NBBU.”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *